logo

Warunki Gwarancji

Umowa gwarancyjna

P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV od wielu lat produkuje wysokiej klasy lakiery, impregnaty i oleje przeznaczone do ochrony i impregnacji drewna, stosowane głównie w stolarce ogrodowej. Produkowane lakiery, impregnaty i oleje są poddawane stałej kontroli pod kątem ich odporności na długotrwałe działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Dzięki stałemu rozwojowi produktów i ich udoskonalaniu, NELF POLSKA Sp. z o.o. jest w stanie zapewnić swoim Klientom, po spełnieniu wymagań technicznych producenta, przestrzeganiu zasad szczegółowo określonych w niniejszej umowie, kartach danych technicznych produktów, gwarancję jakości na sprzedawane lakiery, impregnaty i oleje. Udzielenie gwarancji następuje z chwilą zakupu produktu od NELF POLSKA Sp. z o.o.. Niniejsza umowa gwarancyjna określa obowiązki Stron, w szczególności: zasady zastosowania i sposobu użycia lakierów, impregnatów i olejów, użytkowania, konserwacji i renowacji elementów stolarki ogrodowej i innej pokrytych tymi lakierami, impregnatami i olejami, jak i inne istotne warunki.

§ 1

1. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV w Holandii (Producent) udziela gwarancji na jakość produktów linii Koopmans, prezentowanych na stronie www.koopmans.pl (zwanych dalej „Produktem” bądź „Produktami”).
2. Okres gwarancji na Produkty wynosi dwa lata od dnia ich zakupu od NELF POLSKA Sp. z o.o.

§ 2

1. Warunkiem realizacji przez Sprzedającego uprawnień gwarancyjnych Kupującego, jest wypełnienie przez Kupującego oraz odbiorcę końcowego Produktów, warunków zastosowania i sposobu użycia Produktów oraz użytkowania, konserwacji i renowacji elementów stolarki ogrodowej i innej pokrytych Produktami, z uwzględnieniem postanowień Umowy Gwarancyjnej.
2. Produkt powinien być zastosowany i użyty zgodnie z informacjami zawartymi w karcie danych technicznych produktu oraz zgodnie z rekomendacją otrzymaną od doradcy technicznego bądź przedstawiciela Sprzedającego.
3. W razie wątpliwości co do warunków opisanych w pkt. 2 należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem Sprzedającego.
4. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami, o których mowa w pkt. 2 i akceptuje je. Kupujący zapewnia również, że odbiorca końcowy Produktu zapozna się z tymi warunkami, co będzie równoznaczne z ich akceptacją.
5. Gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnych produktów marki Koopmans, zapakowanych w oryginalne puszki.
6. Strony wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady Produktów.

§ 3

1. Sprzedający będzie zobowiązany z tytułu gwarancji wyłącznie po przedstawieniu przez Kupującego:

 • czytelnie i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszenia Reklamacyjnego,
 • ważnego dowodu zakupu (faktury) z datą sprzedaży reklamowanego produktu,
 • kopii protokołu odbioru lub dokumentu WZ.

2. Sprzedający może odmówić realizacji uprawnień gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodności danych z dokumentacji przedstawionej przez Kupującego, z danymi wynikającymi z dokumentacji Sprzedającego.

§ 4

1. Wszystkie reklamacje, w szczególności dotyczące jakości, ilości, koloru (z zastrzeżeniem, iż wzornik kolorów ma jedynie charakter poglądowy z uwagi na fakt, iż kolor jest silnie uzależniony od gatunku drewna, jego wilgotności, chłonności, gęstości ułożenia słojów), wagi, opakowania i ceny towaru, mogą być składane Sprzedającemu jedynie w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu reklamacyjnym, dostępnym na stronie koopmans.pl.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości towaru, wagi oraz opakowań i ceny mogą być zgłaszane Sprzedającemu w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia towaru Kupującemu. Ten sam termin odnosi się również do wad jakościowych i kolorystycznych dostarczonych Produktów, które mogą być stwierdzone niezwłocznie po odbiorze dostawy przez Kupującego.
3. Reklamacje dotyczące jakości oraz koloru dostarczonych towarów, które nie mogą być stwierdzone niezwłocznie po odbiorze dostawy przez Kupującego, mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od wykrycia nieprawidłowości.
4. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady Produktu na powierzchniach pokrytych Produktem, Kupujący w terminach określonych w punkcie 3 niniejszego paragrafu zawiadomi o tym Sprzedającego.
5. Zawiadomienie o wadzie następuje na formularzu, dostępnym na stronie www.koopmans.pl, wraz z pisemną informacją dotyczącą przedmiotu reklamacji, : imię i nazwisko/nazwa oraz adres/siedziba reklamującego, krótki opis przyczyny reklamacji, reklamowany Produkt, datę zakupu reklamowanego Produktu, zastosowany odcień/kolor Produktu oraz rodzaj użytego drewna, czas wykonania prac, ilość oraz rodzaj reklamowanych Produktów/elementów pokrytych Produktem.
6. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin elementów pokrytych reklamowanymi Produktami. Sprzedający zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad. Jeżeli reklamacja nie wynika z wadliwości Produktu, Kupujący pokrywa koszty przyjazdu przedstawiciela firmy Sprzedającego na oględziny.
7. W przypadku zaistnienia wątpliwości czy reklamacja spowodowana jest wadliwością Produktu (nie wynika to jasno z oględzin, dokumentacji czy zdjęć) konieczne jest przekazanie Sprzedającemu wycinka reklamowanego elementu. Sprzedający przekazuje reklamowany 8. Strony uznają analizę dokonaną przez laboratorium Producenta za ostateczną, a jej wyniki za wiążące dla Stron.
9. Wszystkie naprawy i przeróbki elementów pokrytych reklamowanymi Produktami, wykonane przez osoby nieupoważnione przez Sprzedającego powodują wygaśnięcie praw Kupującego wynikających z niniejszej Umowy Gwarancyjnej.
10. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w każdym przypadku zastosowania i użycia Produktów, użytkowania, konserwacji i renowacji elementów stolarki ogrodowej i innej, pokrytych Produktami, w sposób niezgodny ze wskazówkami zawartymi w karcie danych technicznych Produktu lub też z rekomendacjami otrzymanymi od doradcy technicznego bądź przedstawiciela Sprzedającego.

§ 5

1. W razie ujawnienia się w okresie gwarancji wad produktu i uznania przez Sprzedającego zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedający dostarczy produkty wolne od wad.
2. Niezależnie od dostarczenia produktu wolnego od wad, Sprzedający odpowiada za szkody wyrządzone Kupującemu produktem wadliwym do wysokości 3,5 krotności wartości wadliwego produktu.

§ 6

1. Gwarancja obejmuje zastosowanie i użycie Produktów na stolarce ogrodowej i innej, zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach danych technicznych Produktów czy rekomendacjami otrzymanymi od doradcy technicznego bądź przedstawiciela Sprzedającego oraz użytkowanej i konserwowanej zgodnie z instrukcją konserwacji i renowacji (podaną również w kartach danych technicznych).
2. Gwarancja producenta nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych (powstałych również wskutek montażu elementów architektury ogrodowej, mebli ogrodowych itp.),
 • uszkodzeń powstałych wskutek zadziałania siły wyższej – w czasie gradobicia, burzy, pożaru, powodzi, wichur, dewastacji itp.,
 • uszkodzeń powstałych z powodu nieodpowiedniego zastosowania silnie działających środków czyszczących oraz silnie przywierających taśm ochronnych,
 • naturalnych zmian barwy drewna spowodowanych działaniem promieni słonecznych,
 • różnic w odcieniach silnie uzależnionych od gatunku drewna, jego wilgotności, chłonności, gęstości ułożenia słojów,
 • cech wynikających z zastosowania drewna iglastego jak np. wyciek żywicy,
 • zabrudzeń powierzchni spowodowanych normalnym użytkowaniem,
 • normalnego zużycia eksploatacyjnego i mniejszych usterek nie rzutujących na użytkowanie wyrobu,
 • braku konserwacji i renowacji,
 • innych przyczyn zawinionych przez użytkownika.

3. Gwarancja nie obejmuje Produktów:

 • przecenionych jako niepełnowartościowe,
 • za które nie uiszczono należności,
 • użytych na materiałach znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

1. Poprzez dokonanie zakupu Produktu Klient akceptuje warunki niniejszej Umowy Gwarancyjnej i uznaje ją za wiążącą Strony.
2. Zmiany Umowy Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W wypadku, gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było bądź miało stać się w przyszłości nieważne bądź nieskuteczne, Strony zobowiązują się zastąpić je takim ważnym i skutecznym postanowieniem, które najbliżej odpowiadałoby zamierzonemu przez nie celowi prawnemu i/lub gospodarczemu.
4. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
5. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, Strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, poddany on zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Sprzedającego.