logo

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest NELF Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-630) przy ul. Chełmońskiego 10 (NIP: 8942430880 , KRS: 0000152089), zwany dalej Usługodawcą.

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenia danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dane osobowe Zgłaszających zapytanie (formularz kontaktowy, mail) przetwarzane będą przez okres realizacji odpowiedzi na zapytanie lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, ale nie dłużej niż przez okres jednego roku.

4. Osoba, której dane dotyczą ma następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wycofania zgody – zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.

6. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. W przypadku, gdy dane są pobierane dobrowolnie odmowa ich podania powoduje brak możliwości dokonania określonej dla danego procesu czynności.

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

1. Strona internetowa koopmans.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej koopmans.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest NELF Polska Sp. z o.o.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

6. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej.

7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Usługobiorcy mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę może dotyczyć: imion i nazwisk, telefonów kontaktowych, adresu e-mail, kodu pocztowego, tematu wiadomości, zgód na przetwarzanie danych osobowych.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.

5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

9. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nelf.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.