logo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)
Nelf Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie „OWS”, mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży produktów, zawieranych przez Nelf Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zwaną dalej „Sprzedającym”.
2. Strony mogą odstąpić od stosowania całości lub poszczególnych warunków OWS lub je zmodyfikować w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zawarcie takiej umowy skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień OWS, w miejsce których między stronami stosuje się zapisy umowy.
3. Sprzedający realizuje cele swojej działalności poprzez zawieranie umów sprzedaży produktów, umów dostawy na rzecz innych podmiotów, zwanymi dalej „Kupującymi”.
4. Kupujący, składając zamówienie, akceptuje niniejsze warunki OWS.

§ 2.
Zamówienia

1. Kupujący doręcza Sprzedającemu zamówienie produktów w formie elektronicznej, e-mailem na adres: biuro@nelf.pl. Zamówienie w rozumieniu niniejszych OWS stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego.
2. Sprzedający wysyła potwierdzenie zamówienia w formie emaila w terminie do 12 godzin od momentu uzgodnienia szczegółów zamówienia. Sprzedający jest uprawniony do dokonania modyfikacji i zmian w stosunku do złożonego przez Kupującego zamówienia, które to zmiany zawarte będą w potwierdzeniu zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony Kupującego w ciągu 6 godzin od wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia jest uważane za akceptację nowych warunków zamówienia, określonych przez Sprzedającego.
3. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zamówienie będzie uznawane za nieprzyjęte.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego lub wystawienie przez niego faktury jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży przez strony na warunkach określonych w OWS.

§ 3.
Cennik i ceny

1. Ceny produktów każdorazowo są ustalane między Sprzedającym a Kupującym indywidualnie w formie „Cennika”.
2. Wszystkie ceny podane w „Cenniku” są cenami netto (bez podatku VAT) we wskazanym magazynie Sprzedawcy (ceny EXW magazyn Sprzedawcy).
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty „Cennika”. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem. Ważność i aktualność cennika weryfikuje się przez znajdującą się na nim datę jego ustalenia lub daty ostatniej zmiany.
4. Aktualny cennik jest zawsze dostępny u Sprzedającego.
5. W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący, chyba że strony uzgodniły inaczej w umowie indywidualnej, potwierdzonej na piśmie.
6. W przypadku, gdy Strony uzgodnią, że płatność ceny wskazanej w ofercie w walucie obcej będzie płatna w PLN, równowartość tej ceny wyrażonej w walucie obcej będzie przeliczona na PLN po średnim kursie danej waluty obcej ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT.

§ 4.
Terminy dostawy

1. W przypadku posiadania produktów w magazynie, termin realizacji zamówienia, tj. przygotowania produktów do wysyłki, wynosi do 2 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku produktów w magazynie, termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. Dostawa do klienta następuje w ciągu 24 godzin od momentu wysyłki. W okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, dopuszcza się dostawę w czasie 48 godzin. W przypadku złożenia zamówienia po godz. 15.00, dniem rozpoczynającym termin realizacji zamówienia jest kolejny dzień roboczy.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego uchybienia terminom dostaw. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie produktów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, najpóźniej w terminie 4 dni od chwili, gdy dostawa według umowy/ zamówienia powinna mieć miejsce. Nieprzedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kupującego.
3. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówionego produktu i odwołać złożone zamówienie, wyłącznie za wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodą Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do uwzględnienia rezygnacji z realizacji zamówienia, ale będzie współdziałał z Kupującym w celu ograniczenia kosztów transakcji, jeśli tylko będzie to możliwe.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów i warunków dostawy lub też rezygnacji z jego realizacji wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach, także już po złożeniu przez Kupującego zamówienia i potwierdzeniu go przez Sprzedającego, w szczególności na skutek siły wyższej i innych wyjątkowych okoliczności niezależnych od Sprzedającego.

§ 5.
Wydanie produktu i dostawa wysyłkowa

1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego, czyli wydawania produktu jest magazyn Sprzedającego w Wrocławiu.
2. Sprzedający może dostarczyć Kupującemu towar na adres wskazany w zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firmy przewozowej.
3. Koszty dostawy, na adres w granicach Rzeczypospolitej, obciążają Kupującego przy zamówieniu do 110 litrów, chyba, że strony pisemnie, pod rygorem nieważności, inaczej uzgodniły.
4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawanym towarem, obciąża Kupującego od chwili wydania mu produktu z magazynu Sprzedającego, z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika, o którym mowa w ust. 2. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie produktu, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, o których mowa w § 9 OWS, a w szczególności nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

§ 6.
Zapłata

1. Świadczenie pieniężne stanowiące zapłatę ceny za produkt staje się wymagalne w terminie określonym w dokumencie rozliczeniowym (faktura), a jego płatność powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy.
2. Za datę zapłaty uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym Sprzedającego.
3. Do chwili zapłaty pełnej należności, stanowiącej cenę za towar lub usługę świadczoną przez Sprzedającego, Sprzedający zachowuje prawo własności produktu wydanego lub dostarczonego Kupującemu. Dopiero z chwilą pełnego rozliczenia świadczeń wynikających z umowy, nie wyłączając wymagalnych kar umownych oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny, następuje przejście prawa własności produktu na 4. Do momentu przejścia prawa własności na Kupującego, Kupujący nie ma prawa zaciągać w związku z towarem żadnych zobowiązań, czy też przenosić prawa własności i posiadania produktu na osoby trzecie, ani obciążać go ograniczonymi prawami rzeczowymi. Kupujący ma obowiązek składować towar, którego tytuł własności należy do Sprzedającego, z należytą ostrożnością oraz wyraźnie oznakowany jako własność „Nelf Polska sp. z o.o.”. Jeżeli Kupujący zalega z całością lub częścią zapłaty lub w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek postępowania dotyczącego wypłacalności Kupującego, Sprzedający może, bez wpływu na pozostałe swoje prawa, odzyskać w całości dostarczony towar, którego prawo własności należy do niego, a który wciąż znajduje się we władaniu Kupującego.
5. W razie opóźnienia w zapłacie ceny, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty bez wezwania odsetek ustawowych.
6. Brak zapłaty w terminie lub uzasadniona obawa o płynność finansową Kupującego uprawnia Sprzedającego do zmiany warunków sprzedaży lub dostawy, żądania natychmiastowej zapłaty pozostałych wymagalnych należności oraz wstrzymania realizacji pozostałych zamówień do czasu zapłaty wszelkich zaległości płatniczych, uzasadnia także rezygnację Sprzedającego z realizacji złożonych zamówień.
7. Wszelkie wpłaty dokonane przez Kupującego na poczet ceny, pomimo ich oznaczenia, będą zaliczane przez Sprzedającego na poczet najdawniej wymagalnej.

§ 7.
Zwroty

1. Zwrot produktu może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Sprzedającego.
2. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad oraz w oryginalnym opakowaniu.
3. Transport zwracanego produktu odbywa się w całości na koszt Kupującego.
4. Tytułem rekompensaty poniesionych przez Sprzedającego kosztów, Sprzedający upoważniony jest do potrącenia z kwoty zapłaconej ceny do 25% wartości netto zwracanego produktu, na co Kupujący wyraża zgodę.

§ 8.
Reklamacje i gwarancja

1. Przed przystąpieniem do używania produktu, Kupujący zobowiązuje się do zapoznania z udostępnioną dokumentacją związaną z towarem i jego używaniem, w szczególności z kartami technicznymi produktu. Dokumentacja związana z towarem jest zawsze dostępna w biurze Sprzedającego oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: www.koopmans.pl.
2. Na wady produktów, Sprzedający udziela 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od momentu zakupu produktów, na zasadach określonych w umowie gwarancyjnej, udostępnionej na stronie www.koopmans.pl.

§ 9.
Odpowiedzialność

1. Poza opisaną w niniejszym punkcie odpowiedzialnością z tytułu wad fizycznych produktu, Sprzedający nie odpowiada wobec Kupującego za powstanie jakiejkolwiek szkody wyrządzonej przez towar lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem, z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu posiadanych przez produkty określonych cech lub z tytułu braku przydatności dostarczonego produktu do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów, za wyjątkiem sytuacji, w której Sprzedający udzielił Kupującemu pisemnego, pod rygorem nieważności, zapewnienia, iż produkty posiadają określone cechy, albo że są one przydatne do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów, szkód, przyczynienia się do powstania szkód (włączając w to szkody wtórne) poniesionych w wyniku użycia wadliwego produktu, za wyjątkiem odpowiedzialności wyraźnie określonej w Umowie Gwarancyjnej. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub jej wykonaniem, niezależnie od charakteru tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód z tytułu utraconych korzyści Kupującego, w tym utraconego zysku, jak również szkody rzeczywistej, w szczególności związanej ze stratami produkcyjnymi, utratą renomy rynkowej itp
4. W sytuacji, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanymi lub dostarczonymi mu przez Sprzedającego produktami, bądź do których wytworzenia użyto produktów sprzedanych lub dostarczonych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego na piśmie, umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją Umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWS, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej.
2. Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową, mogące wyniknąć z umów Sprzedającego, rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne, miejscowo właściwe dla siedziby Sprzedającego.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą stronę w momencie, gdy zostały jej dostarczone w zwyczajowo przyjęty między stronami w ich stosunkach handlowych sposób, tak aby mogła się z nimi zapoznać.
4. Aktualne OWS są zawsze dostępne w biurze Sprzedającego oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: www.koopmans.pl.
5. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach składanych przez Kupujących akceptowanych przez Sprzedającego zamówień jest prawo polskie.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
7. Nie zapoznanie się Kupującego z OWS, nie zwalnia Kupującego z ich przestrzegania.