logo

KOOPMANS KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ

KOOPMANS KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ

Impregnat do zabezpieczania drewna
przed działaniem ognia

Charakterystyka

Wodorozcieńczalny koncentrat zabezpieczający drewno przed działaniem ognia. Prawidłowo zabezpieczone drewno, zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB, jest materiałem niepalnym.
Produkt przeznaczony do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna o gęstości nie większej niż 890 kg/m³ (z wyłączeniem drewna egzotycznego), stosowanych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej, o grubości co najmniej 16 mm.
Elementy z drewna o grubości co najmniej 16 mm, stosowane z pustką powietrzną lub bez pustki, mocowane do podkładów klasy A1 lub A2 reakcji na ogień, według normy PN-EN 13501-1:2019, zabezpieczone impregnatem KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ, objętym Krajową Oceną Techniczną, metodą powierzchniową (malowanie, natrysk lub zanurzenie), zostały sklasyfikowane w klasie B–s2, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1:2019 oraz jako niezapalne, niekapiące i nierozprzestrzeniające ognia (NRO) wewnątrz budynków, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późniejszymi zmianami) oraz jako nieodpadające pod wpływem ognia.

Cechy

  • ciekły
  • wodorozcieńczalny
  • nie powoduje korozji metali

Zastosowanie

  • drewno budowlane

Opakowania

  • 6 kg

Wydajność

1,5 l roztworu roboczego na 1 m² powierzchni drewna

Metody aplikacji

  • impregnacja zanurzeniowa
  • malowanie
  • natrysk

Kolorystyka

  • bezbarwny

Atesty, certyfikaty, dokumenty

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2061 Wydanie 1
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr ITB-KOT-2021/2061 Wydanie 1